Fouraichu Project

Fouraichu Project

Trưởng nhóm: Hp

Tổng điểm: 40 điểm

Facebook: Facebook Fouraichu Project

Nhóm chuyên về làm những bộ đã hoàn thành nhưng chưa ma nào làm hoặc đã bị Drop
X