MABUMG

MABUMG

Trưởng nhóm: MA BƯ MẬP

Tổng điểm: 224 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/MaBuMG

Facebook: Facebook MABUMG

Một nhóm được tạo nên với những người xem truyện tranh và muốn đóng góp công sức cho cộng đồng truyện tranh Việt Nam https://www.facebook.com/MaBuMG/
X