NBT

NBT

Trưởng nhóm: tuanxfw2

Tổng điểm: 122 điểm

Uploader của nhóm NBT trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Hive  NBT Chapter 209
Nano list  NBT Chapter 111
Narakarana (Đáy địa ngục)  NBT Chapter 23.5
X
X