NBT

NBT

Trưởng nhóm: tuanxfw2

Tổng điểm: 98 điểm

Uploader của nhóm NBT trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Hive  NBT Chapter 201
Nano list  NBT Chapter 100
Narakarana (Đáy địa ngục)  NBT Chapter 23.5
X