NBT

NBT

Trưởng nhóm: tuanxfw2

Tổng điểm: 67 điểm

Uploader của nhóm NBT trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Hive  NBT Chapter 187
Nano list  NBT Chapter 18
Narakarana (Đáy địa ngục)  NBT Chapter 23.5
X