M2TB Group

M2TB Group

Trưởng nhóm: M2TB Group

Tổng điểm: 66 điểm

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Gintama  M2TB Group Chapter 656 Bản raw (chưa dịch)
Silver Spoon  M2TB Group Chapter 120
X